Gegevens stalen deuren van Stalendeurenwebshop.nl & CLOOZ doors

CLOOZ doors (onder naam van Stalendeurenwebshop.nl)
gevestigd te (3772 MP) Anthonie Fokkerstraat 83 te Barneveld

Contactpersoon: E.G. van ’t Foort
bereikbaar per e-mail info@cloozdoors.nl of info@stalendeurenwebshop.nl.

Meer contactgegevens treft u op www.cloozdoors.nl.

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘CLOOZ doors’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de website www.stalendeurenwebshop.nl bedoeld.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Google Analytics (verzamelen en analyseren van statistieken). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.

Persoonsgegevens algemeen en doelen:
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’ of ‘veelgestelde vragen’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en te onderhouden met de klant. Wij doen dit op grond van ‘uitvoeren opdracht’.

Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, de overeenkomst uitvoeren en factureren.

Het derde doel is het optimaal laten functioneren van onze website. Wij maken daarvoor op onze website gebruik van cookies (zie Cookies). Wij doen dit op grond van ‘gerechtvaardigd belang’.

Welke persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die we verwerken in het software programma Gripp zijn:

Van onze klanten:
naam, adres, woonplaats
telefoonnummer, e-mailadres

Van onze leveranciers:
naam, adres, plaats
contactpersonen
IBAN nummer
BTW nummer
KvK-nummer
financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

Van onze websitebezoekers:
IP-adres, cookie en ID

Verstrekking aan derden:
Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Zo kunnen wij adresgegevens verstrekken aan een transporteur voor het afleveren van goederen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van CLOOZ doors. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. CLOOZ doors en Stalendeurenwebshop.nl hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Zo verstrekken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Hosting en dienstverleners
Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden:

Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.

Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden niet verwijderd ook en zodra duidelijk is dat de hier uit geen voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens:
Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) en van onze (potentiële) klanten en leveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten.

Informatie en inzage:
U kunt bij CLOOZ doors om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.

Rectificatie:
Mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.

Vergetelheid:
Op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.

Beperking:
Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.

Bezwaar:
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klachten
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2022