Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Livingsteel B.V., statutair gevestigd te Barneveld en ingeschreven onder KvK-nummer 74681206, opereert onder de merknaam Stalendeurenwebshop.nl

1.2. Onder "Klant" wordt verstaan: de partij waarmee Livingsteel B.V., handelend onder de merknaam Stalendeurenwebshop.nl, een overeenkomst is aangegaan.

1.3. "Partijen" verwijst naar zowel Livingsteel B.V. als de Klant gezamenlijk.

1.4. Onder "Consument" wordt verstaan: een Klant die tevens een individu is en handelt als privépersoon.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van kracht voor alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, en leveringen van producten en diensten namens Livingsteel B.V. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.2 Partijen sluiten hierbij expliciet de toepassing van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van de klant, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.


Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen gehanteerd door Livingsteel B.V. zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw, en zijn exclusief eventuele extra kosten zoals administratiekosten, heffingen, en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Livingsteel B.V.  behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de prijzen van zijn producten of diensten, zowel op de website als anderszins kenbaar gemaakt. Deze wijzigingen worden van kracht na bekendmaking en hebben geen invloed op reeds gesloten overeenkomsten.

3.3 In gevallen waarin de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan aanzienlijk stijgen, onvoorziene kosten die Livingsteel B.V.  niet kon voorzien op het moment van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, behoudt Livingsteel B.V.  zich het recht voor om de prijzen aan te passen. De klant zal tijdig op de hoogte worden gesteld van dergelijke prijswijzigingen.

3.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals vermeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. De ontbinding dient binnen veertien dagen na kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk aan Livingsteel B.V.  te worden gemeld. In geval van ontbinding zal de consument recht hebben op restitutie van eventueel vooruitbetaalde bedragen voor nog niet geleverde producten of diensten.


Artikel 4: Monsters/modellen

4.1 Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk hebben overeengekomen dat de te leveren producten in overeenstemming zullen zijn met het betreffende monster of model.

Artikel 5: Betalingen en betalingstermijn

5.1 Betaling voor producten aangeschaft via de website dient direct te geschieden via het betaalsysteem op de website.

5.2 Voor maatwerk producten en producten aangekocht in de showroom geldt een betalingsregeling van 50% bij inmeten en 50% bij oplevering. De betaling dient te zijn voldaan voordat ons montageteam vertrekt. Betaling kan worden verricht via bankoverschrijving, iDeal of pinbetaling.

5.3 Alle door Livingsteel B.V. geleverde producten blijven volledig eigendom van Livingsteel B.V. totdat de volledige factuur, inclusief eventueel meerwerk of minderwerk, is voldaan.

5.4 Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk door beide partijen te worden overeengekomen en ondertekend. Eventuele afwijkende betalingsregelingen treden pas in werking na schriftelijke goedkeuring door Livingsteel B.V. en de klant.


Artikel 6: Gevolgen niet tijdig betalen

6.1 Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Livingsteel BV gerechtigd een rente van 3% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Livingsteel BV. De hoogte van de incassokosten wordt berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.3 Indien de klant niet tijdig betaalt, behoudt Livingsteel B.V. zich het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging, of surseance van betaling aan de zijde van de klant, worden de vorderingen van Livingsteel B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.5 Indien de klant weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Livingsteel B.V., blijft hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Livingsteel B.V. te betalen. Het niet verlenen van medewerking ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Livingsteel B.V.


Artikel 7: Recht van reclame

7.1 Zodra de klant in verzuim is, is Livingsteel B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

7.2 Livingsteel B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving.

7.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft, onmiddellijk te retourneren aan Livingsteel B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

7.4 De kosten voor het terughalen of terugbrengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Een consument heeft het recht om een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden, op voorwaarde dat:

  • Het product niet is gebruikt en geen schade heeft.
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  • Het geen (opdracht tot) spoedoperatie betreft.
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

8.2 De bedenktijd van 14 dagen, zoals genoemd in lid 8.1, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één bestelling.

8.3 De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Livingsteel B.V.

8.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Livingsteel B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

8.5 De kosten voor het retourneren (zoals verzend- en retourkosten) komen volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking. Livingsteel B.V. zal deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Livingsteel B.V. heeft geretourneerd.


Artikel 9: Opschortingsrecht

9.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het opschorten van verbintenissen dient plaats te vinden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voorwaarden zoals schriftelijk overeengekomen tussen partijen. 


Artikel 10: Retentierecht

10.1 Livingsteel B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van klanten onder zich houden totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Livingsteel B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht heeft tevens betrekking op eventuele eerdere overeenkomsten tussen Livingsteel B.V. en de klant. Het uitoefenen van het retentierecht gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met inachtneming van de voorwaarden zoals schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

10.2 Livingsteel B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


Artikel 11: Verrekening

11.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om schuld aan Livingsteel B.V. te verrekenen met een vordering op Livingsteel bv, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Verrekening van schulden en vorderingen dient plaats te vinden conform de geldende wettelijke bepalingen en met inachtneming van eventuele schriftelijke afspraken tussen partijen.


Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Livingsteel B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Livingsteel B.V. op grond van wat voor met Livingsteel B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vordering inzake het tekortschieten in de nakoming.

12.2 Tot die tijd kan Livingsteel B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken niet opeisen.

12.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

12.4 Indien Livingsteel bv een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Livingsteel B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

12.5 Afbeeldingen en modellen die te vinden zijn in de winkels van onze dealers, de webshop en website zijn eigendom van Livingsteel B.V.; gebruik zonder schriftelijke toestemming daarvan is ten strengste verboden. Het kopiëren van modellen zonder toestemming is verboden.

12.6 Op al onze designs rust het auteursrecht; onze ontwerpafdeling heeft elk product in eigen beheer ontworpen.


Artikel 13: Levering

13.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

13.2 Online bestelde producten worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres.

13.3 Indien de overeengekomen bedragen niet tijdig worden voldaan, behoudt Livingsteel B.V. het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is betaald.

13.4 Bij het inmeten ontvangt de klant een factuur voor 50% van het totaalbedrag als aanbetaling. Betaling van deze factuur geeft de klant het recht op productie in de fabriek. Als de aanbetalingsfactuur te laat wordt betaald, vervalt het recht op productie in de fabriek, en behoudt Livingsteel bv zich het recht voor om de overeengekomen planning op te schorten in afwachting van de betaling.

13.5 Indien de klant niet tijdig betaalt zoals vooraf overeengekomen, komen eventueel overeengekomen boeteclausules te vervallen.


Artikel 14: Levertijd

14.1 De door Livingsteel B.V. verstrekte levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding geen automatisch recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2 De levertijd begint op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft ontvangen van Livingsteel B.V.

14.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant niet automatisch recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Livingsteel B.V. niet binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning kan leveren of tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.


Artikel 15: Feitelijke levering

15.1 De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

15.2 Indien de klant ervoor kiest om zelf in te meten en/of te monteren, draagt hij alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan. Dit betekent onder meer dat Livingsteel B.V. nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die het gevolg is van acties die door de klant zelf zijn ondernomen.

15.3 Als de klant heeft gekozen voor zelf inmeten en/of monteren, of als hij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, ontslaat dit de klant niet van zijn verplichting om de levering af te nemen en volledig te betalen.

15.4 In situaties zoals beschreven in het derde lid van dit artikel zal Livingsteel B.V. zich naar beste vermogen inspannen om eventuele schade of gevolgen veroorzaakt door de klant te herstellen, maar de extra kosten hiervan zullen door de klant worden gedragen.

15.5 De klant dient Livingsteel B.V. te allen tijde te voorzien van alle gevraagde informatie en alle informatie die relevant kan zijn voor de bestelling en levering.


Artikel 16: Verpakking en verzending

16.1 Wanneer de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, dient de klant, voordat hij het product in ontvangst neemt, de expediteur of bezorger te verzoeken een aantekening hiervan te maken. Indien de klant nalaat dit te doen, kan Livingsteel B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

16.2 Indien de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Livingsteel B.V. Als de klant dit nalaat, kan Livingsteel B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.


Artikel 17: Bewaring

17.1 Indien de klant de bestelde producten later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, rust het volledige risico van eventueel kwaliteitsverlies op de klant. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit zowel voortijdige als verlate afname van producten zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant.

17.2 De klant wordt eraan herinnerd dat zorgvuldige bewaring van producten essentieel is om de kwaliteit te waarborgen in geval van uitgestelde afname. Livingsteel B.V. is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies dat voortkomt uit nalatigheid bij de bewaring van de producten door de klant.


Artikel 18: Garantie

18.1 Een jaar fabrieksgarantie met betrekking tot onze producten is uitsluitend van toepassing op defecten die zijn veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. 

18.2 Deze garantie dekt geen schade als gevolg van normale slijtage, ongevallen, aanpassingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant. Evenmin is de garantie van kracht wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

18.3 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onder een overeenkomst tussen beide partijen vallen, gaat over op de klant op het moment van juridische en/of feitelijke levering, of wanneer de producten onder de controle vallen van een derde partij die deze namens de klant in ontvangst neemt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij levering de producten grondig te inspecteren en eventuele schade of tekortkomingen onmiddellijk aan Livingsteel B.V. te melden.

18.4 Deze garantie dekt geen schade, defecten of verlies veroorzaakt door overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen (zoals aardbevingen, overstromingen, tornado's, enz.), branden, oorlogshandelingen, vandalisme, terrorisme, ruzies, ongelukken of enige andere gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van de fabrikant of leverancier valt.

18.5 Deze garantie is van toepassing op de producten die worden geleverd en gemonteerd door onze eigen deskundige medewerkers. Wij staan garant voor de kwaliteit en prestaties van deze producten wanneer ze volgens onze specificaties en normen zijn geïnstalleerd.


Artikel 19: Vrijwaring

19.1  De klant vrijwaart Livingsteel B.V. tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de producten en/of diensten die door Livingsteel B.V. zijn geleverd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aanspraken op basis van aansprakelijkheid, schadevergoeding, juridische kosten en alle andere kosten die voortvloeien uit dergelijke aanspraken.

19.2 De klant verbindt zich ertoe Livingsteel B.V. te vrijwaren en te beschermen tegen eventuele vorderingen, geschillen of procedures die ontstaan als gevolg van het gebruik, de installatie, de distributie of enige andere handeling met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten, behalve in geval van aantoonbare nalatigheid of schuld van Livingsteel bv.

19.3 Deze vrijwaring blijft van kracht na afloop van de overeenkomst tussen de klant en Livingsteel B.V. en geldt als een essentiële bepaling van deze overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Livingsteel B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige dreigende of ingediende aanspraken van derden en om alle redelijke bijstand te verlenen die nodig is om dergelijke aanspraken te verdedigen.


Artikel 20: Klachten

20.1 De klant dient een door Livingsteel B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Indien een geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten op basis van de overeenkomst, dient de volgende procedure te worden gevolgd door de klant:

• Consumenten dienen Livingsteel B.V. uiterlijk binnen 2 weken na het constateren van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

• De klant dient daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat Livingsteel B.V. in staat is adequaat te reageren.

20.2 De klant dient aannemelijk te maken dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Livingsteel B.V.

20.3 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in geen geval leiden tot de verplichting voor Livingsteel B.V. om andere werkzaamheden uit te voeren dan die overeengekomen zijn. De klacht zal echter zorgvuldig worden onderzocht en, indien gegrond, zal Livingsteel B.V. passende maatregelen nemen om eventuele tekortkomingen te verhelpen binnen de kaders van de oorspronkelijke overeenkomst.


Artikel 21: Ingebrekestellingen

21.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk aan Livingsteel B.V. mede te delen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat de ingebrekestelling Livingsteel B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

21.2 Een ingebrekestelling dient alle relevante details te bevatten met betrekking tot de vermeende tekortkoming of wanprestatie, waaronder een nauwkeurige beschrijving van de kwestie, de datum van constatering en eventuele relevante documentatie om de claim te onderbouwen.

21.3 Het is belangrijk dat de klant de ingebrekestelling schriftelijk verstrekt om duidelijkheid en bewijsbaarheid te waarborgen. Op deze manier kan Livingsteel B.V. de klacht adequaat onderzoeken en eventuele stappen ondernemen om de kwestie op te lossen in overeenstemming met de geldende overeenkomst en wettelijke vereisten.

21.4 Het niet voldoen aan de schriftelijke ingebrekestelling eis kan gevolgen hebben voor het proces van conflictbeheersing en de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen.


Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

22.1 Indien Livingsteel B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, geldt dat ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk is voor de volledige bedragen die op grond van de overeenkomst aan Livingsteel B.V. verschuldigd zijn. Dit betekent dat elke klant individueel en gezamenlijk verantwoordelijk is voor de nakoming van alle financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot betalingen en andere verplichtingen.

22.2 De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat Livingsteel B.V. het recht heeft om betalingen te eisen van een van de klanten zonder dat dit de verplichting ontslaat van de andere klanten om hun aandeel in de verschuldigde bedragen te voldoen. Elke klant is aansprakelijk voor het geheel, ongeacht hoe de betalingsverdeling tussen hen onderling is overeengekomen.

22.3 Het doel van deze bepaling is om Livingsteel B.V. zekerheid te bieden bij het nakomen van de overeenkomst wanneer er meerdere klanten bij betrokken zijn, en om te voorkomen dat eventuele betalingsproblemen van één klant de uitvoering van de overeenkomst belemmeren. Het is belangrijk voor de klanten om zich bewust te zijn van hun gezamenlijke aansprakelijkheid en om eventuele afspraken over de verdeling van kosten en verplichtingen onderling duidelijk vast te leggen.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

23.1 Livingsteel B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

23.2 Indien Livingsteel B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

23.3 Livingsteel bv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

23.4 Indien Livingsteel B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Als er om welke reden dan ook geen (volledige) uitkering wordt gedaan door de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de schade, is de aansprakelijkheid van Livingsteel B.V. beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

23.5 Alle afbeeldingen, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden bij benadering. Ze vormen geen grond voor schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

23.6 Voordat de montage van de aangekochte goederen aanvangt, voert Livingsteel B.V. een meting uit met behulp van een elektronisch detectie apparaat om vloerverwarming, leidingwerk en elektra op te sporen. Deze meting is bedoeld om misverstanden te voorkomen, maar biedt geen volledige garantie. Livingsteel B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het raken van elektra, vloerverwarming of ander leidingwerk. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om de locatie van vloerverwarming, leidingwerk en elektra aan te wijzen.

23,7 Indien er bij de montage van de aankoop geboord moet worden in plafonds, muren en/of vloeren door Livingsteel B.V., is Livingsteel B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade aan deze plafonds, muren en/of vloeren, zoals bijvoorbeeld afbrokkelend stucwerk of beschadigde stenen muren. Livingsteel B.V. streeft ernaar professioneel te werk te gaan en zal te allen tijde proberen schade te voorkomen.

23.8 Livingsteel B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de keuze van bouwmaterialen door de bouwer. Schades veroorzaakt door ondeugdelijke producten waarin of waaraan de producten van Livingsteel B.V. worden gemonteerd, vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van Livingsteel B.V.

23.9 De klant dient de bouwer/aannemer te allen tijde tijdig op de hoogte te stellen van de aangekochte producten bij Livingsteel B.V., zodat de bouwer van het gebouw rekening kan houden met leidingwerk en bouwproducten waarin of waaraan de producten van Livingsteel B.V. worden bevestigd.


Artikel 24: Vervaltermijn

24.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Livingsteel B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit betekent dat de klant binnen een periode van 12 maanden na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, een eventuele claim bij Livingsteel B.V. moet indienen om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

24.2 Na het verstrijken van deze vervaltermijn is Livingsteel B.V. niet langer aansprakelijk voor enige schadevergoeding met betrekking tot de betreffende gebeurtenis, tenzij de toepasselijke wetgeving dwingend anders bepaalt.

24.3Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele vorderingen binnen de gestelde termijn in te dienen om zijn of haar rechten veilig te stellen. Het niet tijdig indienen van een claim kan leiden tot het verval van het recht op schadevergoeding.


Artikel 25: Recht op ontbinding

25.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien Livingsteel B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

25.2 In het geval dat de nakoming van de verplichtingen door Livingsteel B.V. niet blijvend onmogelijk is, kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Livingsteel B.V. in verzuim is.

25.3 Livingsteel B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, en/of indien Livingsteel B.V. kennis heeft van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

25.4bIn geval van ontbinding van de overeenkomst zijn beide partijen verplicht om de reeds ontvangen prestaties ongedaan te maken, tenzij de ontbinding niet rechtvaardigt dat de prestaties ongedaan worden gemaakt. Eventuele kosten en schade die voortvloeien uit de ontbinding komen voor rekening van de partij die in gebreke blijft, tenzij de tekortkoming niet aan die partij kan worden toegerekend.

25.5 Het recht op ontbinding van de overeenkomst doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die de klant of Livingsteel B.V. kunnen hebben op grond van de wet of de overeenkomst.


Artikel 26: Wijzigingen algemene voorwaarden

26.1 Livingsteel B.V. behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

26.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en worden direct van kracht.

26.3 In het geval van grote inhoudelijke wijzigingen zal Livingsteel B.V. zich inspannen om deze wijzigingen voorafgaand aan de inwerkingtreding met de klant te bespreken en eventuele bezorgdheden te adresseren.

26.4 Consumenten hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden. Een wezenlijke wijziging betreft een verandering die aanzienlijk van invloed is op de rechten en verplichtingen van de klant onder de overeenkomst, en waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze de klant aanzienlijk benadeelt. In geval van opzegging zal Livingsteel B.V. eventueel reeds betaalde bedragen restitueren voor zover deze betrekking hebben op nog niet geleverde producten of diensten.

26.5 Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden schriftelijk of elektronisch aan de klant medegedeeld, met vermelding van de datum van inwerkingtreding. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen.

26.6 Het recht op opzegging bij wezenlijke wijzigingen van de algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die de klant mogelijk heeft op grond van de wet of de overeenkomst.


Artikel 27: Overgang van rechten

27.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Livingsteel B.V.

27.2 Livingsteel B.V. behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden, mits dit de rechten van de klant uit de overeenkomst niet wezenlijk aantast. In geval van een dergelijke overdracht zal Livingsteel B.V. de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

27.3 Eventuele toestemming voor de overdracht van rechten aan derden moet expliciet en schriftelijk worden verleend door Livingsteel bv. De klant kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen of impliciete goedkeuringen met betrekking tot dergelijke overdrachten.


Artikel 28: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

28.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

28.2 In het geval dat een bepaling nietig of vernietigbaar is, zal deze worden vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoals Livingsteel B.V. die voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt. Deze vervangende bepaling zal van kracht blijven en van toepassing zijn.

28.3Het feit dat een bepaling nietig of vernietigbaar is, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet en heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen onder de overeenkomst.


Artikel 29: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

29.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

29.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Livingsteel B.V. is gevestigd, praktijk houdt of kantoor heeft, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

29.3 In geval van geschillen tussen partijen zullen zij zich inspannen om eerst te trachten het geschil in onderling overleg op te lossen alvorens een beroep te doen op de bevoegde rechter.