Disclaimer van CLOOZ doors, onder naam van Stalendeurenwebshop.nl

Disclaimer van CLOOZ doors, onder naam van Stalendeuren webshop.nl

Hier bieden wij de disclaimer van CLOOZ doors & Stalendeurenwebshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door www.stalendeurenwebshop.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CLOOZ doors is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, designs of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CLOOZ doors, onder naam van Stalendeurenwebshop.nl.

Beschermde designs
Het gebruik van onze designs is ten strengste verboden, omdat op deze designs het auteursrecht van CLOOZ doors onder naam van Stalendeurenwebshop.nl rust.

Het CLOOZ profiel waar onze deuren van gemaakt worden is een beschermd profiel waar het auteursrecht berust bij CLOOZ doors.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CLOOZ doors is het niet toegestaan deze designs op deuren en op deze website te gebruiken. Het auteursrecht berust bij CLOOZ doors onder naam van Stalendeurenwebshop.nl.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met CLOOZ doors te mogen claimen of te veronderstellen.

Stalendeurenwebshop.nl en CLOOZ doors streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. CLOOZ doors en Stalendeurenwebshop.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van CLOOZ doors en Stalendeurenwebshop.nl op deze pagina.